Fokusointiyhdistys järjestää: fokusointimenetelmän esittelyt syksyllä 2018

Kuva_esittelyt_syksy2018Fokusointiyhdistys järjestää syksyn 2018 kuluessa sarjan fokusoinnin esittelyjä Era Novassa Helsingissä. Tapahtumat ovat maksuttomia.
Katso ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan!
.
ti 28.8.2018 17.30 – 19.00
Introduction to WholeBody Focusing
Sari Ajanko ja Jim Grant
.
pe 14.9.2018 17.30 – 18.30
Connect with your own inner wisdom – An experiential introduction to the transformational practice of Focusing
Ruth Hirsh, USA, Israel
.
ke 24.10.2018 17.30 – 18.30
Kehon viisaus – Fokusointimenetelmän esittely
Sari Pekki
.
to 29.11.2018 17.30 – 18.30
Löydä oma joulusi!
Maria Hakasalo
.
Paikka:                    Era Nova, Kasarmikatu 2, 00140 Helsinki
.
Ilmoittautumiset ennakkoon sähköpostiin:  fokusointi (at) gmail.com
.
Yhdistys toivottaa uudet ja vanhat tutut esittelyihin!

Sisäinen kriitikko: kurssi fokusoijille 16.-17.9.2018

Kansainvälinen fokusointiopettaja ja -koordinaattori Ruth Hirsch  saapuu Suomeen pitämään kurssia aiheesta Building Inner Strengths to Heal your Inner Critic with Focusing”

Ruth_wide

Ruthin kotisivut: www.ruthhirsch.com.
Lue lisää Ruthista Kansainvälisen Fokusointi-instituutin sivuilta.

Kurssi on tarkoitettu fokusoijille, joten osallistuminen edellyttää vähintään Fokusointi I-tason kurssin suorittamista. Kurssikieli on englanti.

Kurssi pidetään Helsingissä, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille. Kurssipäivän kesto on klo 9.30 – n. 16.00.

Kurssin hinta ja ilmoittautuminen
320 € Early Bird -hinta, maksu 13.6.2018 mennessä
350 €, kun maksaa 13.8.2018 mennessä

Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen fokusointi (at) gmail.com.
Kurssille otetaan rajoitettu määrä osallistujia. Paikat täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä. Kurssista lähetetään lasku, joten kerro viimeistään 31.5.2018, haluatko hyödyntää Early Bird -hinnan.


Kurssikuvaus:

Building Inner Strengths to Heal your Inner Critic with Focusing

Tired of those relentless inner voices that seem intent on punishing or derailing you? At the same time, are you almost as weary of striving to subdue them, to find sanctuary from their often toxic messages? Join us as we explore a novel approach to heal the inner critic and to build strengths to experience more of what makes life worth living.

Based on extensive research on how to best work with the Inner Critic and to promote more joy in life, this experiential workshop incorporates a variety of exercises and approaches to:

 • Heal what is often an unwitting inner saboteur
 • Get out from under what can feel like a heavy grey cloud
 • Live with more ease and joy
 • Live a more fulfilling life!

Features include:

 • Review existing and new ways of using Focusing to work with the inner critic, including lots of new material and exercises
 • Learn other approaches to working with the inner critic that may be enhanced by adding Focusing
 • Discussion of related research and philosophies to further illuminate the topic
 • Time for group and partner practice of these different approaches
 • Supplementary handouts provided to augment material presented in class
 • Time for sharing, discussion and questions in a safe, supportive group

What you receive:

 • Workshop will include time for group Focusing, didactic teaching, sharing within the group, time for Focusing partnerships to practice material discussed in the lecture
 • A variety of articles related to healing the inner critic
 • Focusing Exercises to support you in working with your own inner critic
 • A better understanding of what the inner critic is and different approaches to working with it
 • In-depth work with your own inner critic in a safe, supportive environment

Suomenkielisiä kirjoja Fokusoinnista

Kehosi tietää vastauksenKirja_Kehosi_tietää_vastauksen1
David I. Rome

Mistä löytyy paras rat­kai­su on­gel­miin, mikä saa luo­vuu­den ja muu­tok­sen liik­keel­le? Oma keho voi kertoa yl­lät­tä­vän paljon, kunhan sen hie­no­va­rai­sia vies­te­jä oppii kuun­te­le­maan ja kiin­nit­tä­mään niihin huo­mio­ta. Kehosi tietää vas­tauk­sen tarjoaa vanhan tii­be­ti­läi­sen vii­sau­den ja mo­der­nin län­si­mai­sen fo­kusoin­nin tek­nii­kat yksissä kan­sis­sa.

Fo­kusoin­ti on Eugene Gend­li­nin 1970-lu­vul­la ke­hit­tä­mä filoso­fi­aan ja psy­ko­lo­gi­aan poh­jau­tu­va tek­niik­ka, jonka keskei­nen käsite on mer­ki­tys­tun­te­mus: sen avulla ihminen voi ope­tel­la vä­hi­tel­len tunnis­ta­maan kehon hie­no­va­rai­sia tun­te­muk­sia ja tul­kit­se­maan kehon vies­te­jä. David I. Rome yh­dis­tää fo­kusoin­tiin mind­ful­ness­tek­nii­koi­ta, ja näin syntyy toimiva paketti, jonka avulla voi oppia kuun­te­le­maan omaa si­säis­tä vii­saut­taan.

Kirja tarjoaa te­hok­kai­ta vä­li­nei­tä vaa­ti­vien­kin on­gel­mien rat­kai­suun ja si­säl­tää runsaasti käy­tän­nön har­joi­tuk­sia. Tek­nii­koi­ta voi hyö­dyn­tää ja so­vel­taa milloin tahansa – vaikka työ­päi­vän lomassa.

David I. Rome on yh­dys­val­ta­lai­nen opet­ta­ja, val­men­ta­ja ja kir­jai­li­ja, joka so­vel­taa mie­tis­ke­lyä ja mind­ful­ness-tek­nii­koi­ta yk­si­löi­den ja or­ga­ni­saa­tioi­den ke­hit­tä­mi­seen.

Suomentaja: Erkka Laitinen
Ilmestymisaika: 11/2016
Sidosasu: nid, 190 s.


Fokusointi – kuuntele mitä kehosi kertoo sinullefokusointi-kansi
Eugene T. Gendlin

Kuinka ym­mär­tää kehon tie­dos­ta­mat­to­mia ha­vain­to­ja ja syvim­piä tun­te­muk­sia? Eugene T. Gend­li­nin 35-vuo­tias klassik­ko­teos Fo­kusoin­ti – kuun­te­le mitä kehosi kertoo sinulle auttaa tul­kit­se­maan näitä vies­te­jä.

Fo­kusoin­ti on kaunis ja me­di­ta­tii­vi­nen tapa tu­tus­tua itseen. Se on voi­ma­kas kuuden as­ke­leen me­ne­tel­mä, joka auttaa pai­kan­ta­maan on­gel­mat ja niihin si­säl­ty­vät uudet mah­dol­li­suu­det  kehon tun­te­mus­ten kautta. Fo­kusoi­mal­la on­gel­mat voi sel­vit­tää ja se­lät­tää askel ker­ral­laan —  ja jo­kai­sel­la askeleel­la stressi vähenee. Fo­kusoin­ti auttaa myös ke­hit­tä­mään in­tui­tio­ta, in­no­va­tii­vi­suut­ta ja luo­vuut­ta.

Eugene T. Gendlin on ame­rik­ka­lai­nen fi­lo­so­fi ja psy­ko­lo­gi, joka kehitti fo­kusoin­ti­menetel­män tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­ten­sa poh­jal­ta 1970-lu­vul­la.

Suomentaja: Erkka Laitinen
Ilmestymisaika: 09/2014
Sidosasu: nid, 243 s.